Regulamin

Nowy Regulamin sklepu internetowego GOL obowiązuje od 25.05.2018

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy GOL, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem” dostępny jest pod adresem internetowym http://sklep.gry-online.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest GRY - ONLINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30 - 216) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732, NIP: 6772154611, REGON: 357217958, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „GRY -ONLINE S.A.”.
 3. Administratorem i operatorem Sklepu jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 36, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „MUVE S.A.".
 4. Dodatkowe dane MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A., niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:
 5. Sklep prowadzony jest w ramach Serwisu GRY - ONLINE, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Serwisem”, w formie platformy handlowej „on - line" o charakterze otwartym dla zainteresowanych użytkowników, pod adresem domeny http://sklep.gry-online.pl [SKLEP]. Użytkownik, który dokonuje rejestracji w Sklepie lub posiada konto w Sklepie, może dokonać rejestracji w Serwisie. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu Głównego Serwisu GRY-ONLINE, co następuje poprzez kliknięcie przez użytkownika pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie: http://sklep.gry-online.pl/profil/rejestracja albo http://sklep.gry-online.pl/profil/dane-uzytkownika. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa dla Użytkowników Sklepu.
 6. UŻYTKOWNIKIEM SKLEPU jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 7. KONSUMENTEM jest Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 8. Poprzez DZIEŃ ROBOCZY rozumie się każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
 9. KONTEM jest spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika, zawierający dane Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu, oznaczony unikalną nazwą (login).
 10. KLUCZEM ZABEZPIECZAJĄCYM (KODEM) jest unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do Treści cyfrowej, niezbędny do jej użytkowania. Klucz zabezpieczający (kod) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”.
 11. PRODUKTEM jest przedmiot materialny, który jest sprzedawany w Sklepie przykładowo: programy komputerowe, akcesoria komputerowe i elektroniczne.
 12. TREŚCIĄ CYFROWĄ są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie, przykładowo: programy i gry komputerowe, książki w postaci ebooków, audiobooki.
 13. KARTĄ PRODUKTU jest strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu lub Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Produktów lub Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach.
 14. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży Produktów oraz Treści Cyfrowych.
 15. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 16. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem a MUVE SA.
 17. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 18. Korzystanie przez Użytkownika z Produktów i Treści Cyfrowych może wymagać dostępu do sieci Internet.
 19. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A., w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonymi działaniami osób trzecich lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika polegającymi na niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą Użytkownika. MUVE SA oraz GRY - ONLINE S.A dokładają wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
 20. Użytkownicy mogą porozumiewać się z MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@gry-online.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 22 355 74 10. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
 21. Produkty i Treści cyfrowe dostarczane są na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 22. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. dokładają wszelkich starań, aby Produkty dostarczane Użytkownikom były wolne od wad.
 23. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 24. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji lub informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu stanowią inaczej.

II. Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie możliwa jest na dwa sposoby:
  1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://sklep.gry-online.pl/pomoc/kontakt
  2. przy wykorzystaniu konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook.
  Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail, loginu, ksywki, którą będzie się posługiwał oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika. W razie rejestracji przy wykorzystaniu konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook MUVE pobierze z Facebook tylko niezbędne dane do rejestracji i korzystania z konta Użytkownika.
 3. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Produktów i Treści Cyfrowych oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.
 4. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu loginu oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji albo przy wykorzystaniu konta Użytkownika na portalu internetowym Facebook.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@gry-online.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte. Użytkownik może także samodzielnie usunąć Konto, poprzez wybór opcji usunięcia Konta po zalogowaniu się do Sklepu.


III. Zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.gry-online.pl, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 2. Zamówienia mogą składać Użytkownicy zarejestrowani i posiadający Konto w Sklepie oraz użytkownicy serwisu dostępnego pod adresem internetowym http://www.gry-online.pl/, którego właścicielem i administratorem jest GRY-ONLINE SA, którzy wyrazili zgodę na utworzenie Konta w Sklepie i przekazanie danych osobowych podanych przy rejestracji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a MUVE SA. /GRY ONLINE - S.A.
 3. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabytą Treść cyfrową lub Produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy Produktu do Użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Potwierdź zakup”.
 4. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 5. W Sklepie przy każdym Produkcie i Treści Cyfrowej na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Produktach lub Treściach Cyfrowych oraz cena Produktu lub Treści cyfrowej.
 6. Ceny Produktów i Treści Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
  1. kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu (koszty te dotyczą jedynie Produktów, Treści cyfrowe przesyłane są nieodpłatnie). Koszty wysyłki każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy i w zakładce „koszty wysyłki” na stronie internetowej Sklepu.
  2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez MUVE SA /GRY ONLINE - S.A. w związku z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
 7. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów lub Treści cyfrowych wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 8. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Produktów lub Treści cyfrowych, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
 9. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez MUVE SA. /GRY ONLINE - S.A.
 10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty lub Treści cyfrowe, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup”
 11. Po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze należy je potwierdzić poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail) lub poprzez przycisk „potwierdź” w zakładce „Historia transakcji” na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
 12. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 13. Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Historia transakcji”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.
 14. Zamówienia na Treści cyfrowe płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Treści cyfrowej. Treści Cyfrowe udostępniane są Użytkownikowi w zakładce „Moje produkty do pobrania” niezwłocznie po otrzymaniu przez MUVE S.A./GRY ONLINE S.A. zapłaty za Treści Cyfrowe.
 15. Informacja o dostępności Produktów i Treści cyfrowych widnieje na Karcie Produktu na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zamówień przedpremierowych (dotyczących Produktów lub Treści cyfrowych przed ich wprowadzeniem do sprzedaży) podana jest przewidywana data dostępności (premiery) Produktu lub Treści cyfrowej [Preorder]. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę terminu dostępności Preorderu, wynikającą ze zmiany daty jego wprowadzeniu do obrotu.
 16. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, MUVE SA/GRY ONLINE S.A. poinformują Użytkownika o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo, w przypadku braku Produktu lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez MUVE SA. /GRY ONLINE S.A.
 17. MUVE S.A. /GRY ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 18. Umowa pomiędzy MUVE SA /GRY ONLINE S.A. a Użytkownikiem zostaje zawarta:
  1. W odniesieniu do Treści cyfrowych oraz Produktów przy wyborze płatności z góry z chwilą otrzymania przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. zapłaty
  2. W odniesieniu do Produktów płatnych przy odbiorze z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej.

IV. Dostawy

 1. W przypadku, gdy jedno zamówienie Użytkownika obejmuje zarówno Produkty jak też Treści Cyfrowe MUVE SA /GRY ONLINE S.A. rozdzielą zamówienie w ten sposób, że osobno dostarczone zostaną Użytkownikowi Produkty a osobno Treści cyfrowe.
 2. Treści cyfrowe są dostarczane poprzez zamieszczenie ich przez MUVE SA/GRY ONLINE S.A. na Koncie Użytkownika lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty. Z wyłączeniem Preorderu na Treści cyfrowe, które dostarczane są po dacie ich wprowadzenia na rynek (premiery). Treści cyfrowe dostarczane są do Użytkowników przez 7 dni w tygodniu.
 3. Złożone zamówienia na Produkty realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) MUVE SA przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Użytkownika, zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). W przypadku zamówień na Produkty płatnych przed terminem dostawy (z góry) MUVE SA /GRY ONLINE S.A. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na Karcie produktu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu). Proerdery w każdym przypadku dostarczane są po dacie ich wprowadzenia na rynek (premiery).
 4. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Użytkownikiem, który złożył dane zamówienie. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Produktu, wynikające z błędnego podania przez Użytkownika adresu dostawy.
 5. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika, dostępne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik, wskazane są w Sklepie w zakładce „Koszty wysyłki”, przy wyborze przez Użytkownika sposobu dostawy w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 ust. 10 powyżej.
 6. Od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty wysyłki”.
 7. Zaleca się aby Użytkownik sprawdził przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Produktem. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie MUVE SA /GRY ONLINE S.A. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@gry-online.pl. MUVE SA/GRY ONLINE S.A. sugerują sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 8. W przypadku, gdy Użytkownik odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Produktem, przesyłka zostanie zwrócona do MUVE SA /GRY ONLINE S.A.. W przypadku dokonania płatności przez Użytkownika przed dostarczeniem Produktu zwrot płatności nastąpi niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Produktem do MUVE SA/GRY ONLINE SA.
 9. Składając zamówienie na Treść Cyfrową, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A. /GRY ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez Konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox). MUVE SA /GRY ONLINE S.A. zobowiązane są do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą Konsumenta na innym trwałym nośniku.
 10. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
 11. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w punkcie 6 i 7 Regulaminu.

V. Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) - tylko w odniesieniu do Produktów,
  • Płatność przelewem lub kartą kredytową,
  • Płatność przy pomocy Paysafecard
  • Płatność punktami - GOLe.

  Szczegółowe informacje dotyczące tego sposobu płatności dostępne są na stronie internetowej http://sklep.gry-online.pl/informacje/golenagrody

 2. W Sklepie mogą zostać wprowadzone także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 3. MUVE SA/GRY ONLINE S.A. doręcza Użytkownikowi dowód zakupu Produktu lub Treści cyfrowej.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.


VI. Postanowienia odrębne dotyczące Treści cyfrowych - Gry

 1. Sklep oferuje gry w postaci Treści cyfrowych do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet [Gry cyfrowe].
 2. Zakupu Gier cyfrowych można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.
 3. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. uprzedzają, że Gry cyfrowe mogą nie działać poza terytorium Unii Europejskiej. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. informują, iż niektóre cechy Gry cyfrowej (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego jest ona użytkowana.
 4. Do pobrania zakupionej Gry cyfrowej może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania o nazwie GOL Downloader, udostępnianego przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A.. Szczegółowe wymagania dotyczące oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na karcie produktu.
 5. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. gwarantują, że zarówno GOL Downloader, jak i oferowane Gry cyfrowe są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 6. Korzystanie z niektórych Treści cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika kont na zewnętrznych w stosunku do Sklepu platformach internetowych, takich jak przykładowo: Orgin, Steam, Gog.com. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na Karcie produktu.
 7. Zamówienia składane na Gry cyfrowe wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.
 8. Płatności związane z zakupem Gier cyfrowych obsługuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Płatności.pl) lub Prepaid Services Company Limited („Spółka”) z siedzibą pod adresem Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Wielka Brytania (numer rejestru handlowego: 05761861) w zależności od wyboru Użytkownika. MUVE SA/GRY ONLINE SA zastrzegają, że płatność za Treści Cyfrowe za pośrednictwem PayPal sp. z o.o. nie jest możliwa.
 9. Gry cyfrowe mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci Klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane Klucze zabezpieczające zostaną udostępnione Użytkownikowi w zakładce „Moje Produkty do pobrania”.
 10. W zakładce „Historia transakcji” dostępnej w Koncie Użytkownika istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych przez Użytkownika Gier cyfrowych, jak również wymaganych Kluczy zabezpieczających.
 11. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej Gry cyfrowej, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na Karcie produktu Gry cyfrowej nie będą spełnione po stronie Użytkownika, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Użytkownika.
 12. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do MUVE SA /GRY ONLINE S.A., takich jak przykładowo Steam, Gog.com za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z Gry cyfrowej.
 13. Właścicielowi egzemplarza Gry cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionej Gry cyfrowej, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej każdorazowo podczas instalacji Gry cyfrowej. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie Gry cyfrowej zgodnie z jej przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej chyba, że wydawca Gry cyfrowej lub inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Gry cyfrowej przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 14. Zamawiając Gry cyfrowe, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A. /GRY ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsument do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

VII. Dystrybucja cyfrowa książek (ebooki i audiobooki)

 1. Sklep może oferować książki w formie ebooków i audiobooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na Karcie produktu.
 3. Ebooki i audiobooki oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach:
  • pdf - pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach. Gorzej sprawdzają się na mniejszych urządzeniach, jeżeli będzie potrzeba powiększenia tekstu.
  • epub - ze względu na swoją strukturę oraz wygodę czytania epub jest obecnie najpopularniejszym formatem ebooków na świecie.
  • mobi - format przeznaczony na czytniki Kindle.
  • mp3 - (audiobooki) - audiobooki możliwe są do odczytania na dowolnym urządzeniu, które odtwarza pliki mp3 (np. mp3/mp4 player, tablet, notebook, komputer PC).
 4. Na Kartach produktu widoczne są formaty, w jakich dostępny jest dany ebook lub audiobook. 5. Na Karcie produktu można wybrać również format, który użytkownik zamierza pobrać.
 5. Zakupiony ebook lub audiobook, jak i inne dostępne ich formaty umieszczone są w zakładce „Moje Produkty do pobrania” dostępnej w Koncie Użytkownika. Link do pobrania ebook udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 6. Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach (np. epub i pdf), wówczas zakup ebooka lub audiobooka w jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach, z wyłączeniem formatu audio. Inne formaty można pobrać w „Moje Konto” dostępnej w Koncie Użytkownika.
 7. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. gwarantują, że oferowane produkty są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 8. Zamówienia składane na ebooki i audiobooki oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry.
 9. Płatności związane z zakupem ebooków i audiobooków oferowanych drogą elektroniczną obsługuje PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub Prepaid Services Company Limited („Spółka”) z siedzibą pod adresem Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LQ, Wielka Brytania (numer rejestru handlowego: 05761861), w zależności od wyboru użytkownika.
 10. W zakładce Moje produkty do pobrania istnieje możliwość sprawdzenia listy pobranych ebooków i audiobooków. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.
 11. Właścicielowi egzemplarza zakupionego drogą elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 12. Zamawiając ebooki i audiobooki do pobrania drogą elektroniczną, Konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia Konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.

VIII. Reklamacje

 1. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. zobowiązują się dostarczyć Użytkownikowi Produkty i Treści Cyfrowe bez wad.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Produkty lub Treści cyfrowe mają wady, a także jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zamieszczonym na Karcie Produktu w Sklepie.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. Użytkownik powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do MUVE/GRY ONLINE S.A., na adres MUVE/GRY ONLINE S.A.. W odniesieniu do Treści Cyfrowych wystarczające jest przesłanie przez Użytkownika oświadczenia o reklamacji w jeden ze sposobów wskazanych poniżej:
  1. Użytkownik może zgłosić reklamację w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
   • pisemnie na adres MUVE SA/GRY ONLINE S.A.,
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@gry-online.pl
  2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego w linku.
 4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Przedmiot lub Treść cyfrową, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. Jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę lub są niezgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie Użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że MUVE SA /GRY ONLINE S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymienią Produkt lub Treść cyfrową na wolne od wad, albo usuną wadę. Ponadto, jeżeli Produkt lub Treść cyfrowa ma wadę Użytkownik może żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. usunięcia wady żądać wymiany Produktu lub Treści cyfrowej na wolne od wad albo zamiast wymiany Produktu lub Treści cyfrowej żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu lub Treści cyfrowej do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A..
 6. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.
 7. Jeżeli konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2, a MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie konsumenta zostało uznane przez MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. za uzasadnione.
 8. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu MUVE SA /GRY ONLINE S.A. proszą o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem e-mail: sklep@gry-online.pl, oraz podanie następujących informacji:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer zamówienia,
  3. Nazwa Produktu, który był zamówiony wraz z nazwą platformy (np. PC, PS3), jeżeli dotyczy Produktu,
  4. Nazwa Produktu, który otrzymanego wraz z nazwą platformy (np. Xbox 360, Blu-Ray), jeżeli dotyczy Produktu.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE S.A /GRY ONLINE S.A., MUVE S.A. /GRY ONLINE S.A. nie są zobowiązane do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów.
 10. W przypadku Produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską zaleca się sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. o zaistniałym fakcie mailowo na adres sklep@gry-online.pl. MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

IX. Gwarancja

 1. Produkty lub Treści cyfrowe sprzedawane przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. MUVE SA/GRY ONLINE S.A. nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty lub Treści cyfrowe. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@gry-online.pl.
 2. W przypadku Produktu lub Treści cyfrowej, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może w odniesieniu do Produktu posiadającego wadę, według swojego wyboru korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zwrócić się do Producenta lub Dystrybutora (w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z pośrednictwa MUVE SA/GRY ONLINE S.A.) albo korzystając z uprawnień przysługujących mu od MUVE SA /GRY ONLINE S.A. z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktu 8 Regulaminu.

X. Odstąpienie od umowy (Zwrot)

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. a. Pisemnie na adres MUVE SA /GRY ONLINE S.A.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@gry-online.pl
  3. Skorzystać z formularza dostępnego w linku.

  MUVE SA /GRY ONLINE S.A. niezwłocznie potwierdzą otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy MUVE SA /GRY ONLINE S.A. zwrócą Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Produktu, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE SA /GRY ONLINE S.A., MUVE SA /GRY ONLINE S.A. nie są zobowiązane do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić MUVE SA /GRY ONLINE S.A. zamówiony uprzednio Produkt.
 5. MUVE SA /GRY ONLINE S.A. mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia MUVE SA/GRY ONLINE S.A. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Konsumenta Klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 8. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami.

XI. Dane Osobowe, cookies

 1. ROZPORZĄDZENIE - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE SA/GRY ONLINE S.A. w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których MUVE SA/GRY ONLINE S.A. świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi.
 3. Współadministratorami danych osobowych Użytkownika są:
  1. MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków 36, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, NIP: 522-300-13-12, REGON: 146396424,
  2. GRY - ONLINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30 - 216) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732, NIP: 6772154611, REGON: 357217958.
 4. MUVE SA powołała Inspektora danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych należy wysłać e-mail na adres iod@muve.pl.
 5. GRY-ONLINE SA powołała Inspektora danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych należy wysłać e-mail na adres iod@gry-online.pl.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym:
  1. obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie,
  2. obsługi reklamacji oraz
  3. obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).
 7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym:
  1. udziału w konkursach oraz akcjach promocyjnych
  2. subskrypcja newslettera
  3. zapisywanie danych w plikach cookies lub ich odpowiednikach funkcjonalnych jak np. local storage, dotyczących personalizacji Serwisu jak również zbierania danych w celu lepszego dopasowania wyświetlania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika, zarówno przez GRY-ONLINE SA jak i przez partnerów GRY-ONLINE SA.
  4. tworzenie profilu gracza wraz z informacjami, które gracz zdecyduje się podać i upublicznić o sobie.
  5. umożliwienie połączenia konta Użytkownika w Serwisie z kontami Facebook i/lub Steam, co wiąże się z przekazaniem Serwisowi przez te usługi informacji o unikalnym identyfikatorze, a w wypadku Facebooka również e-mailu i awatarze Użytkownika.
 8. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym:
  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Serwisu, w tym z Usługi Zamkniętej.
  2. zakładania i zarządzania konta oraz zapewnienia obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych;
  3. obsługi reklamacji i zgłoszeń (np. mailem, przez formularz kontaktowy).
  4. kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 9. Dane osobowe są przetwarzanie ze względu na obowiązek prawny ciążący na GRY-Online SA (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia, w szczególności to:
  1. dbanie o szczególną ochronę danych dzieci i małoletnich.
  2. przetwarzanie na podstawie przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych, prawo bankowe.
 10. Dane osobowe ze względu na uzasadniony interes prawny GRY-Online SA (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia, w tym:
  1. monitorowanie aktywności Użytkownika w czasie odwiedzin GRY-Online SA w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu i danych, jak również poprawy działania Serwisu oraz jakości usług, jego funkcjonalności oraz wykrywanie błędów,
  2. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług GRY-Online SA (np. abonamentów czy poradników),
  3. zapewnienie obsługi płatności,
  4. przygotowanie zestawień i statystyk ruchu w celach analitycznych, prowadzenie badań rynku i badań opinii. Dane te mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną,
  5. odpowiedzi i obsługi korespondencji w sytuacji, gdy nie jest ona związana wprost z wykonaniem umowy;
  6. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  7. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  8. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz udokumentowania przez nas spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez MUVE to:

  1. nazwa użytkownika,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. imię
  5. nazwisko
  6. adres pocztowy
  7. lokalizację geograficzną
  8. dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
  9. dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
  10. identyfikator urządzenia mobilnego,
  11. typ systemu operacyjnego,
  12. typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
  13. dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
  14. historia zakupów i wybierane linki,
  15. preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
  16. preferowany język i waluta,
  17. opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,
  18. Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

  Kategorie danych przetwarzane przez GRY-ONLINE Spółka Akcyjna znajduje wskazane zostały w Wykazie Przetwarzanych Danych https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=13.

  Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych w Serwisie GRY-ONLINE znajduje się w Polityce Prywatności https://www.gry-online.pl/regulamin.asp?ID=12.

 11. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z MUVE SA/GRY ONLINE S.A., w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 12. MUVE SA/GRY ONLINE S.A. zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 13. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://muve.pl/zobacz-takze/informacje-o-cookies). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 14. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@muve.pl lub iod@gry-online.pl. ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”)Ś gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE SA/GRY ONLINE S.A. w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez MUVE SA/GRY ONLINE S.A. skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez MUVE SA/GRY ONLINE S.A. w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 18. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 19. MUVE uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 20. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, MUVE SA świadczy usługę newslettera. Newsletter zawiera informacje dotyczące Sklepu. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez osobę adres poczty elektronicznej. Przesyłanie newslettera może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link „Zrezygnuj z newslettera”.

W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące dane osobowe:

  1. nazwa użytkownika,
  2. adres e-mail,

- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

XII. Punkty promocyjne GOL

Dokonując zakupu Produktów i Treści Cyfrowych Użytkownik uczestniczy w programie promocyjnym GOL. Program promocyjny prowadzony jest przez MUVE SA/GRY-ONLIE SA. Uczestnictwo w programie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie punktów promocyjnych GOL. Dostępnym na stronie internetowej: http://sklep.gry-online.pl/informacje/golenagrody

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, za ważne przyczyny uważa się: zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez MUVE S.A. lub GRY - ONLINE S.A lub oferty handlowej MUVE S.A lub GRY – ONLINE S.A., rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego GOL; zmiana zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną; konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z prawem, konieczność dostosowania Regulaminu do orzeczeń, wytycznych i zaleceń władz publicznych; konieczność poprawy ewentualnych błędów językowych, gramatycznych, omyłek pisarskich w treści Regulaminu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom; konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu w związku ze zmianą sposobu zawierania umów.
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Regulaminu MUVE S.A. lub GRY - ONLINE S.A. poinformuje użytkowników o zmianie Regulaminu, przesyłając im na adresy e-mailowe zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego GOL. Regulamin będzie wiążący nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie Użytkownik powinien usunąć Konto.
 4. W celu usunięcia Konta należy przesłać żądanie na adres e-mail: sklep@gry-online.pl. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte. Użytkownik może także samodzielnie usunąć Konto, poprzez wybór opcji usunięcia Konta po zalogowaniu się do Sklepu. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie GRY ONLINE.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@gry-online.pl