top_logo
zarejestruj się | przypomnij hasło
login hasło
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty
wszystkie | PC | PS4 | XONE | X360 | PS3 | Vita | PSP |
1. Informacje ogólne
 1. Sklep internetowy GOL, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem” dostępny jest pod adresem internetowym http://sklep.gry-online.pl Właścicielem Sklepu jest GRY - ONLINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30 - 216) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732, NIP: 6772154611, REGON: 357217958, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „GRY -ONLINE S.A.”. Administratorem i operatorem Sklepu jest MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków nr 50, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, numer NIP: 522-300-13-12, numer REGON: 146396424, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „MUVE S.A.".
 2. Dodatkowe dane MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A., niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:

  - adres poczty elektronicznej sklep@gry-online.pl,

  - numer telefonu: 022 355 74 10.
 3. Sklep prowadzony jest w ramach Serwisu GRY - ONLINE, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Serwisem”, w formie platformy handlowej „on - line" o charakterze otwartym dla zainteresowanych użytkowników. Zasady korzystania z Serwisu, w tym kwestie związane z polityką prywatności oraz ochroną danych osobowych użytkowników dostępne są w Regulaminie Głównym Serwisu GRY-ONLINE. Korzystanie z Serwisu oraz Sklepu wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Głównego Serwisu GRY-ONLINE, co następuje poprzez kliknięcie przez użytkownika pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie: http://sklep.gry-online.pl/Rejestracja.aspx
 4. Użytkownikiem Serwisów jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisach osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zakupów w Sklepie może dokonywać również osoba niezarejestrowana w Serwisie, która w calu złożenia zamówienia w prawidłowy sposób wypełni formularz dostępny na stronie internetowej https://sklep.gry-online.pl/Dane.aspx.
 5. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: http://sklep.gry-online.pl/Rejestracja.aspx
 6. Kontem jest prowadzone dla użytkownika konto oznaczone unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów zawierających dane użytkownika. Kluczem zabezpieczającym (kodem) jest unikalny klucz przypisany do produktów, niezbędny do ich użytkowania. Klucz zabezpieczający (kod) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Kartą produktu jest karta dołączona do danego produktu, zawierająca szczegółowe informacje na jego temat, w tym wymagania odnośnie sprzętu, przy wykorzystaniu którego następuje użytkowanie produktu.
 7. Użytkownicy mogą porozumiewać się z MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@gry-online.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 022 355 74 10.
 8. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży programów i gier komputerowych, książek, gadżetów, płyt zawierających ścieżki dźwiękowe, filmów na nośnikach bluray, akcesoriów komputerowych i elektronicznych oraz wyposażenia komputerów, jak również w zakresie sprzedaży konsoli do gier. Sprzedaż programów i gier komputerowych oraz książek w postaci ebooków i audiobooków realizowana jest również w formie dystrybucji cyfrowej, tj. bez użycia trwałych nośników.
 9. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. dokładają wszelkich starań, aby produkty dostarczane użytkownikom były wolne od wad.
 10. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody konsumenta na zawarcie umowy.
 11. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji lub informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu stanowi inaczej.
 12. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od nich niezależnych. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. dokładają wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
2. Zamówienia
 1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.gry-online.pl, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień nie są pobierane dodatkowe opłaty. W momencie składania zamówienia użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów jego dostawy do użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 3. Zamówienia płatne przy odbiorze potwierdzane są przez obsługę Sklepu.
 4. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 44 dni (jeśli w zamówieniu znajduje się produkt z dostępnością „preorder”) lub 14 dni (jeśli produkty opisane są jakąkolwiek inną dostępnością) od daty złożenia zamówienia.
 5. Przy wyborze płatności przelewem, kartą płatniczą lub w systemie płatności PayPal należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia, lub w terminie 14/44 dni od dnia złożenia zamówienia (okres 44 dni w przypadku zamówienia zawierającego produkt o statusie dostępności „preorder” i 14 dni w przypadku produktów opisanych każdym innym statusem dostępności) poprzez opcję „zapłać teraz” widoczną na koncie użytkownika po zalogowaniu w dziale „historia zakupów”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie.
 6. Informacja o dostępności towaru widnieje na karcie produktu. W przypadku zamówień przedpremierowych na karcie produktu podana jest przewidywana data dostępności (premiery) produktu.
 7. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności produktów może mieć charakter szacunkowy. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. dokładają wszelkich starań, aby produkty były dostępne na bieżąco.
 8. Złożone zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem), MUVE S.A./GRY ONLINE - S.A. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez obsługę Sklepu. (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu). W przypadku zamówień płatnych w formie przelewu, kartą płatniczą lub w systemie płatności PayPal, MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego produktu).
 9. Orientacyjny termin wysyłki poszczególnych produktów podany jest w momencie składania zamówienia. Jest to orientacyjny czas, jaki Sklep potrzebuje na skompletowanie zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera produkt, którego premiera jeszcze nie nastąpiła (status: wysyłka po premierze), wówczas wysyłka produktów (wszystkich zamówionych produktów) następuje w momencie premiery tego produktu. W przypadku złożenia przez użytkownika osobnych zamówień, każde z nich będzie realizowane oddzielnie.
 10. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez użytkownika nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane.
 11. Składając zamówienie na produkt nabywany w formie dystrybucji cyfrowej, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez konsumenta następuje poprzez zapoznanie się przez niego i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie internetowej Sklepu i kliknięcie pola wyboru (checkbox). MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.
3. Dane Osobowe, cookies
 1. Dokonując zamówienia użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których świadczone są usługi w ramach Sklepu. Dokonując zamówienia użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przez MUVE S.A. na rzecz GRY - ONLINE S.A. na potrzeby i w zakresie niezbędnym w związku z przejęciem w przyszłości Sklepu przez GRY - ONLINE S.A. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dokonując zamówienia użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia do MUVE S.A.
 3. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez MUVE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 255) przy ul. Krakowiaków 50, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440351, NIP: 522-300-13-12, REGON: 146396424 oraz przez GRY - ONLINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30 - 216) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294732. Dane te są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. są administratorami danych osobowych użytkowników.
 4. Dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikowania.
 6. Dane osobowe użytkowników znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Serwisów.
 7. Dane osobowe użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane, za zgodą użytkowników, PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372 i/lub PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPal sp. z o.o. i/lub PayU S.A.
 8. Korzystając ze Sklepu oraz Serwisu użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies (więcej informacji o cookies: http://www.gry-online.pl/politykacookies.asp Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 9. MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A. uprawnione są do przesyłania na adres e - mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej: https://www.gry-online.pl/ustawienia.asp Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
4. Ceny produktów
 1. Wszystkie ceny wskazane na stronie internetowej Sklepu stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce, która na dzień 19 grudnia 2014 roku wynosi 23 % lub 5 %, w zależności od rodzaju produktu stanowiącego przedmiot transakcji).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Aktualne ceny produktów zamieszczone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej http://sklep.gry-online.pl. Zakup produktów dokonywany jest po cenie aktualnej na dzień złożenia zamówienia.
 4. W przypadku niektórych produktów obowiązują ceny specjalne dla posiadaczy aktywnego abonamentu Premium z opcją VIP, które obowiązują do odwołania. Szczegółowe informacje dostępne są w tym miejscu: http://www.gry-online.pl/premium.asp
 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy, MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie należne MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. oraz koszty dostawy produktu. Konsument wyraża zgodę poprzez kliknięcie pola wyboru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
5. Formy płatności
Podczas składania zamówienia użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:
 1. Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
 2. Płatność przelewem lub kartą płatniczą poprzez system PayU (wysyłka bezpobraniowa). Jeżeli użytkownik nie posiada konta internetowego lub karty płatniczej, może wydrukować druk przelewu zawierający numer rachunku bankowego, na który winna zostać uiszczona należność,
 3. Przez system PayPal,
 4. Płatność punktami-GOLami. Szczegółowe informacje dotyczące tego sposobu płatności dostępne są na stronie internetowej http://www.gry-online.pl/punkty_about.asp
6. Wysyłka
 1. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze.
 3. Produkty wysyłane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Do kosztów zakupionych produktów doliczany jest koszt przesyłki. Koszt ten zależy od wybranej formy wysyłki i rodzaju płatności:
 5.  Do 5 kgPowyżej 5 kg
  Przelew/Karta (PayU)13,99 zł20 zł
  PayPal13,99 zł20 zł
  Przy odbiorze15,99 zł25 zł
 6. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
 7. Wraz z zamówionym produktem MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. dostarcza konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy, w treści którego zawarte są dane na temat dostarczonego produktu. W przypadku produktów nabywanych drogą dystrybucji cyfrowej ww. potwierdzenie następuje w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres poczty elektronicznej użytkownika, w treści której MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. wskazuje, iż na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.
7. Reklamacje i Zwroty
 1. W przypadku produktów wadliwych użytkownik winien skontaktować się o z Działem Obsługi Klienta Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej sklep@gry-online.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 022 355 74 10 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 16:00).
 2. Jeżeli produkt ma wadę użytkownik uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba że MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla użytkownika wymieni produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli produkt ma wadę użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli użytkownikiem jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A.
 3. Jeżeli konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 2, a MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie konsumenta zostało uznane przez MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. za uzasadnione.
 4. W przypadku produktów uszkodzonych w transporcie przez firmę kurierską prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. o zaistniałym fakcie mailowo na adres sklep@gry-online.pl. MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W określonych przypadkach, tj. w szczególności, gdy charakter uszkodzenia wskazuje, iż do jego powstania nie doszło w trakcie transportu, brak sporządzenia ww. protokołu uszkodzenia może stanowić podstawę nieuwzględnienia roszczeń skierowanych przez użytkownika.
 5. W przypadku pomyłki w pakowaniu produktu MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. prosi o kontakt z Działem Obsługi Klienta, pod adresem mailowym sklep@gry-online.pl, oraz podanie następujących informacji:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Numer zamówienia,
  3. Nazwa produktu, który był zamówiony wraz z platformą (np. PC, PS3),
  4. Nazwa produktu, który Państwo otrzymali wraz z platformą (np. Xbox 360, Blu-Ray).
 6. MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. informuje o możliwości wystąpienia różnic w wizualizacji prezentowanych produktów, jak również różnić wynikających z osobistych ustawień komputera i monitora użytkownika, które mogą mieć wpływ na prezentację produktu (kolor, proporcje itp.), jednakże pozostających bez wpływu na funkcjonalność i jakość danego produktu.
 7. Z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 poniżej konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Odstępując od umowy, konsument uprawniony jest do skorzystania również ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu widocznego na stronie internetowej Sklepu. W powyższym przypadku MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego konsument skorzystał nabywając produkt, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu produktu, za który płatność dokonywana była przez konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.
 10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A., MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz konsumenta dodatkowych kosztów.
 11. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest zwrócić MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. zamówiony uprzednio produkt.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 13. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez konsumenta klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy i/lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 14. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa). Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
8. Dystrybucja Cyfrowa Gier
 1. Sklep oferuje gry do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zakupu produktów w formie cyfrowej można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.
 3. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. uprzedza, że produkty nabywane w formie cyfrowej mogą nie działać poza terytorium Unii Europejskiej. MUVE S.A/GRY-ONLINE S.A. informuje, iż niektóre cechy produktów nabywanych w formie cyfrowej (np. język) mogą się różnić w zależności od kraju, na terytorium którego produkt jest użytkowany.
 4. Do pobrania zakupionej gry może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania o nazwie GOL Downloader, udostępnianego przez Sklep. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na karcie produktu.
 5. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. gwarantuje, że zarówno GOL Downloader, jak i oferowane gry są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 6. Zamówienia składane na gry oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry, przelewem lub kartą płatniczą.
 7. Płatności związane z zakupem gier oferowanych drogą elektroniczną obsługuje firma PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Płatności.pl) lub PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zależności od wyboru użytkownika.
 8. Gry oferowane drogą elektroniczną mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane klucze zostaną wysłane do użytkownika drogą e -mailową wraz z linkiem umożliwiającym pobranie gry.
 9. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania zakupionej gry, w przypadku, kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie produktu gry nie będą spełnione, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu użytkowanego przez użytkownika.
 10. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów trzecich, takich jak Steam, wymaganych do zainstalowania gry.
 11. Właścicielowi egzemplarza zakupionego droga elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego programu, której warunki udostępniane są użytkownikowi wraz z zamówionym przez niego produktem. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie z niniejszego oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej (komputerze) chyba, że wydawca gry przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 12. Zamawiając gry do pobrania drogą elektroniczną, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsument do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.
9. Dystrybucja cyfrowa książek (ebooki i audiobooki)
 1. Sklep oferuje książki w formie ebooków i audiobooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na karcie produktu.
 3. Ebooki i audiobooki oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach:
  1. pdf - pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach. Gorzej sprawdzają się na mniejszych urządzeniach, jeżeli będzie potrzeba powiększenia tekstu.
  2. epub - ze względu na swoją strukturę oraz wygodę czytania epub jest obecnie najpopularniejszym formatem ebooków na świecie.
  3. mobi - format przeznaczony na czytniki Kindle.
  4. mp3 - (audiobooki) - audiobooki możliwe są do odczytania na dowolnym urządzeniu, które odtwarza pliki mp3 (mp3/mp4 player, tablet, notebook, komputer PC). Zostaje, albo do wykrślenia
  Na kartach produktu widoczne są formaty, w jakich dostępny jest dany ebook lub audiobook. . Na karcie produktu można wybrać również format, który użytkownik zamierza pobrać. Zakupiony ebook lub audiobook, jak i inne dostępne ich formaty umieszczone są w zakładce Moja Biblioteka (patrz punkt 5). Link do pobrania książki udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 4. Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach (np. epub i pdf), wówczas zakup ebooka lub audiobookaw jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach, z wyłączeniem formatu audio. Inne formaty można pobrać w zakładce Moja Biblioteka.
 5. MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. gwarantuje, że oferowane produkty są wolne od wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
 6. Zamówienia składane na ebooki i audiobooki oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry - przelewem lub kartą płatniczą.
 7. Płatności związane z zakupem ebooków i audiobooków oferowanych drogą elektroniczną obsługuje PauU S.A. z siedzibą w Poznaniu lub PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zależności od wyboru użytkownika.
 8. W zakładce Moje Konto/Moja Biblioteka istnieje możliwość sprawdzenia listy pobranych ebooków i audiobooków. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.
 9. Właścicielowi egzemplarza zakupionego drogą elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.
 10. Zamawiając ebooki i audiobooki do pobrania drogą elektroniczną, konsument wyraża zgodę na spełnienie przez MUVE S.A./GRY-ONLINE S.A. świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W powyższym przypadku konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. MUVE S.A./ GRY-ONLINE S.A. zobowiązana jest do potwierdzenia konsumentowi otrzymania ww. zgody na piśmie lub za zgodą konsumenta na innym trwałym nośniku.
10. Usługi dodatkowe
 1. Nabywając produkty użytkownik otrzymuje, w zakresie związanym z produktem w formie premii, bezpłatnie dostęp do materiałów zamkniętych (szczegółowo opisanych na stronie ) w serwisie informacyjnym GRY-ONLINE S.A., na okres nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu zakupu towaru. W zakresie korzystania z tych materiałów Użytkownika obowiązują zapisy Regulaminu Głównego Serwisu GRY-ONLINE oraz Regulamin Płatnego Dostępu Abonamentowego regulujące zasady korzystania z nich.
 2. Dostęp do materiałów zamkniętych może zostać zakończony przez GRY-ONLINE S.A. po upływie terminu wskazanego w pkt 1 powyżej, lub też przez Użytkownika (poprzez usunięcie jego konta). W takim wypadku następuje zakończenie świadczenia usług dodatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 1422).
11. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego umieszczenia na stronie internetowej http://sklep.gry-online.pl/Pomoc.aspx?p=7 do czasu jego zmiany.
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez MUVE S.A. i/lub GRY - ONLINE S.A lub oferty handlowej MUVE S.A i/lub GRY – ONLINE S.A., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku MUVE S.A. lub GRY - ONLINE S.A. poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, użytkownik zobowiązany jest przesłać na adres poczty sklep@gry-online.pl, wiadomość elektroniczną o treści „Brak akceptacji regulaminu”. Powyższe oznacza rezygnację użytkownika z usług świadczonych przez MUVE S.A. oraz GRY - ONLINE S.A., które po uprzednim poinformowaniu użytkownika, uprawnione są do usunięcia jego konta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Uprzednia rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości.
 7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@gry-online.pl
 

   © 2000-2014 GRY-OnLine S.A. | o firmie | site licence | kontakt